Reklamačný poriadok

 
 
 
+421 905 290 644
info@pekarenharmonia.sk

 

 
 
 
 

Reklamačný poriadok

Streda, 19. júl 2017

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania opráv. Týka sa tovaru zakúpenému cez internetový obchod Pekárne Harmónia. Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o zakúpení (faktúru, pokladničný doklad).

2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, hmotnosť a musí byť bez vád. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.

3. KUPUJÚCI uvedie druh tovaru, dátum kedy bol zakúpený, rozsah vady a cenu tovaru v REKLAMAČNOM LISTE.

4. Reklamácia sa vybaví podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou tovaru za iný – bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 30 dní alebo vráti peniaze.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne alebo telefonicky oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to v lehote do 30 dní.

Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť také podmienky pre realizáciu výroby, aby zodpovedali normám, prípadné nezhody boli včas identifikované a riadené tak, aby sa zabránilo neželanému použitiu nie bezpečných výrobkov.

Pracovníci spoločnosti, ktorí identifikujú resp. riešia nezhody o tom vedú adekvátne záznamy. Výsledkom riešenia nezhody sú nápravné opatrenia, ktoré majú zabrániť opakovanému výskytu nezhody.

Osoba, ktorá nezhodu zistila, resp. prijala reklamáciu ju zaznamená v reklamačnom liste.

Za riešenie nezhôd je zodpovedný vedúci prevádzky. Nezhody sú riešené podľa dopadu na bezpečnosť výrobkov, zdravie, ekonomický dopad a kvalitu vyrobených výrobkov.